ย้อนกลับ

Products & Service

Concrete Quantity Calculation

ซีแพคดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความมีคุณภาพทั้งระบบ และปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องโดยได้ทำการศึกษาคอนกรีตผสมเสร็จที่เหมาะกับวัตถุดิบสภาพแวดล้อมในแต่ละภูมิประเทศและการใช้งานแต่ละประเภท ซีแพคดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นความมีคุณภาพทั้งระบบ และปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง