car car

เกี่ยวกับเรา

ซีแพค คอนกรีตผสมเสร็จรายแรกของประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีนำสมัย
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

CPAC เพื่อสังคม

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ถือเป็น 1 ในอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี ที่ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ "CPAC" ในเครือเอสซีจีซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement - Building Materials) ยึดมั่น เพราะการดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง เป็นธรรม และอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน ได้อย่างผาสุข ซีแพค จึงมุ่งสร้างความดีตอบแทนสังคมไทย และชุมชนต่างๆ ด้วย 2 กิจกรรมเพื่อสังคมที่ "คนซีแพค" ใช้ความตั้งใจ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านงานคอนกรีต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งโครงการ "ลานเพลิน ซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร" และโครงการ "ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้างานคอนกรีต"
csr

01

ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร

ซีแพค ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม "ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร" โดยนำคอนกรีตที่เกินจากการใช้งานของลูกค้า กลับมาใช้ประโยชน์ หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อนำไปทำกิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น "ลานเพลิน" หรือลานอเนก ประสงค์เป็นสนามเด็กเล่น ทางเดินเท้า โต๊ะ และเก้าอี้ให้กับชุมชนวัดและโรงเรียนซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างซีแพคกับชุมชนรอบ โรงงานและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามอุดมการณ์ของเอสซีจี อีกด้วย
csr

02

ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้างานคอนกรีต

ซีแพค ตระหนักและเห็นคุณค่า ของการพัฒนางานวิศวกรรมโยธาของ ประเทศไทยนำประสบการณ์ด้านคอนกรีตกว่าครึ่งศตวรรษ ถ่ายทอดผ่านโครงการ "ซีแพค ร่วมสร้างต้นกล้างานคอนกรีต" ให้กับเหล่านิสิตนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือน "ต้นกล้า" ได้รับ ความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานด้านคอนกรีตได้อย่างถูกต้องตรงตามหลัก วิศวกรรมคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่องานโครงสร้าง และผู้ใช้งาน และพร้อมที่จะเติบโต เป็นวิศวกรรุ่นใหม่นำความรู้ไปพัฒนาการก่อสร้างของไทยให้เจริญรุดหน้าใน อนาคต