กรณีขอรับเงินเหลือคืนเข้าบัญชีธนาคาร

กรณีขอรับเงินเหลือคืนเข้าบัญชีธนาคาร (จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท)