เงื่อนไขการให้บริการ

  • ท่านสามารถชำระค่าสินค้า/บริการ ได้ทุกช่องทางตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ข้างต้น
  • บริษัทฯไม่มีนโยบายในการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการชำระค่าสินค้า/บริการในทุกช่องทางดังกล่าว
  • กรณีท่านมีจำนวนเงินคงเหลือ สามารถชำระค่าสินค้า/บริการอื่นได้ ทุกประเภทสินค้าของบริษัทฯและบริษัทฯยินดีคืนเงินคงเหลือให้กับท่านตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือได้ที่เจ้าหน้าที่ซีแพคที่ให้บริการท่านหรือติดต่อสอบถาม CPAC Call Center 02-555-5555

* กรณีท่านไม่ขอรับเงินคงเหลือคืน และประสงค์ที่จะบริจาค บริษัทฯจะมีใบอนุโมธนาให้ทุกท่าน